Select Language
Alege binele


Căutaţi binele şi nu răul, ca să trăiţi, şi ca astfel, Domnul, Dumnezeul oştirilor, să fie cu voi, cum spuneţi voi! ( Amos 5:14 )
            

             Imagine

Omule, ascultă de Domnul Iisus (Evrei 5.9), nu te lăsa în aplecările inimii tale, ascultă de El, că plăcerea lumii trece, dar cel ce face voia Lui rămâne în veac (1 Ioan 2.15-17).

Caută să faci voia Lui (Iosua 23.6), caută să fi plăcut înaintea Lui (1 Ioan 3.22), nu înaintea oamenilor (Ioan 5.44; Gal. 1.10).

Ascultă de glasul Lui, nu-ți împietrii inima (Evrei 3.7-15), căci, dacă-I respingi dragostea nu te mai cheamă, caută să faci voia Lui, caută-L necurmat (1 Cron. 16.11; Is. 55.6; Osea 10.12; Amos 5.4). El va da mânie și urgie celor ce se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire (Rom. 2.8). Vremea trece, pregătește-te (Amos 4.12 ), lumea se face tot mai rea (Matei 24.12; 2 Tim. 3.1-5), vor fi mari nenorociri pe pământ (Matei 24.21-22), pregătește-te (2 Cor. 13.5) , fiindcă, doar cei ce sunt ai Lui vor scăpa (Is.43.4-7; 1 Cor. 1.8-9), pregătește-te.

Luptă-te lupta cea bună a credinței (1 Tim. 6.12), nu te da bătut, nu-ți pierde nădejdea din pricina celor ce te batjocoresc, căci partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă (Apoc. 21.8).

Cei ce sunt la felurite sporturi se supun la tot felul de înfrânări (1 Cor. 9.24-27), de aceea, caută să te înfrânezi de la plăcerea lumii, definitiv, împlinește voia Tatălui ceresc: să fii plăcut înaintea Lui. Fii credincios nu necredincios; Fii răbdător, căci, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta nădejdea (Rom. 5.3-4). Cum am mai zis, îți mai zic, pregătește-te (Apoc. 22.12-14).

                                                                                                                            *

Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu (Apoc. 3.2).

Fii blând şi smerit (Matei 10.16; 2 Tim. 2.24; 1 Petru 5.6;), nu te înălţa pe sine (Prov. 27.2; 2 Cor. 10.17-18), şi ce vrei să-ți facă oamenii ţie fă le şi tu la fel (Matei 7.12).

Să nu vorbeşti mult, că nu se poate să nu scoţi cuvinte nepotrivite (Prov. 10.19; 13.3; 21.23). Nu te înjuga cu cei necredincioşi, păstrează-te curat (2 Cor. 6.14-18), priveşte spre Stânca din care ai fost cioplit (Is.51.1), nu gândi rău (Prov.3.29), nu întoarce rău pentru rău, nu te lăsa biruit, ci biruie răul prin bine (Rom. 12.17-21).

Ia ca pildă pe Domnul Iisus, El, nu răspundea când era batjocorit, şi când era chinuit, nu ameninţa, ci se supunea dreptului judecător (1 Petru 2.21-23).

Nu te mânia din pricina celor ce fac rău (Ps. 37.1,7), şi nu pizmui pe cei răi (Prov. 3.31; 24.1 ;24.19).

Veghează şi păstrează-te tu curat.

Caută pe Domnul câte vreme se poate găsi, cheamă-L, câtă vreme este aproape (Is. 55.6), caută necurmat Faţa Lui (1 Cron. 16.11).

Nu te asemăna chipului veacului acestuia, ci fă prin înnoirea minții, să poţi să deosebeşti bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită (Rom. 12.2).

Nu te mai gândi la firea pământească să-i trezeşti poftele (Rom. 13.14) şi nu umbla după ea fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti, este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu (Rom. 8.7), ci veghează şi strigă către Domnul (Ps. 50.23; Prov. 4.23; Matei 24.42; Luca 18.1; 21.36; 1 Tes. 5.17 ), ca să nu cazi în inspită, căci duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios (Marcu 14.38).

Fii răbdător, căci doar aşa îți vei câştiga sufletul tău (Luca 21.19).

Supune-te lui Dumnezeu, împotriveşte-te diavolului, şi el va fugi de la tine (Iacov 4.7).

Fii treaz şi veghează, pentru că potrivnicul dă târcoale ca un leu şi caută pe cine să înghită (1 Petru 5.8).

Aşa că strigă către Domnul să te ia în carul Său de biruinţă (2 Cor. 2.14). 

El este Dumnezeul nostru şi noi suntem turma păşuni Lui (Ps. 100.3), turma pe care o povăţuieşte mâna Lui.

Ia aminte

Poartă-te într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos (Filip. 1.27).

*

În Ps. 2.1-3, citim despre proorocia făcută despre acțiunile împăraților și domnitorilor, de a încerca, să rupă legăturile Unsului (Domnului Iisus Hristos) cu Tatăl. Acum, vreau să vă spun dragilor, că, poftele noastre, dorințele noastre firești, pot să rupă legăturile cu Tatăl ceresc (Iac. 1.14-15). Biblia, ne învață că, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc și nici nu sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi (1 Cor. 6.12; 10.23). De aceea, dragilor, lepădați orice lucrare și orice lucru, care nu este folositor, ca să nu fiți doborâți de ele; căci, dacă pe noi ne desparte aceste lucruri mici de Dumnezeu, i-a gândiți-vă, când va veni prigoana, când împărații acestui pământ vor căuta să rupă legătura noastră cu Dumnezeu prin diferite suferințe (Ps. 22.8), așa cum au căutat cu Domnul Iisus, ce vom face atunci ? Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari (Luca 16:10 ).

*

Dragilor, în Sfânta carte, Biblia, și cu precădere din Vechiul Testament, putem vedea atitudinea lui Dumnezeu față de păcat; cum se raportează împotriva celor ce au păcătuit. În Exod 3, citim că, Domnul Dumnezeu i se descoperă lui Moise într-un rug și, îl trimite ca izbăvitor al lui Israel (Fapte 7.35). Dar în capitolul 4 versetele 24-25, se întâmplă ceva foarte surprinzător; Dumnezeu, vrea să-l omoare pe Moise, pe cel care l-a trimis ca izbăvitor pentru Israel, pentru că n-a împlinit porunca dată lui Avraam (Gen. 17.9-14).
Mulți se întreabă, cum de este posibil ca Dumnezeu care este dragoste, să facă toate acele acte din Vechiul Testament: dând poruncă să fie omorât TOTUL cu desăvârșire (Exod 22:20; Deut. 2:34; etc.). În Lev. 18.25; 20.23, citim, motivul pentru care, Dumnezeu a nimicit cu desăvârșire toate popoarele din preajma lui Israel.
Dragilor, Dumnezeu este Sfânt și Drept (Levitic 11:45; Apocalipsa 16:5); Dumnezeu prin toate acțiunile pe care le-a făcut în trecut, le-a făcut pentru a ne arăta nouă astăzi (1 Cor. 10.11), că El, nu tolerează păcatul. Uitați-vă la ce-a pătimit Domnul Iisus, a fost zdrobit de Tatăl, datorită păcatelor noastre (Isaia 53.10), ca noi să putem fi iertați (Isaia 53:5); de aceea, să știți că, El nu a fost bătut, chinuit, răstignit și omorât într-o manieră simplistă, așa cum se spune, El a fost ZDROBIT prin tot ce a suferit. Și, dacă nu ne vom pocăi așa cum voiește Dumnezeu în Sfânta carte, lăsând toate concepțiile noastre, toate crezurile noastre, și religia noastră sărăcăcioasă, Domnul Iisus, pentru că este Drept și Sfânt, ne va trimite în Iad pentru veșnicie, datorită păcatelor noastre, pentru a le suporta consecințele.
Dumnezeu, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, în această perioadă nu se mai manifestă în felul în care o făcea în Vechiul Testament, pentru simplul fapt, că ne dă răgaz să ne pocăim, dar țineți minte, că va veni ziua în care va izbucni mânia lui Dumnezeu ca un vulcan (Deut. 32.41), datorită păcatelor noastre, și atunci nu va mai fi chip de scăpare.
Dumnezeu, este un Dumnezeu al dragostei, dar El, NU este îngăduitor cu păcatul. De aceea, Și-a arătat dragostea dându-Și viața pentru noi (Ioan 3.16), ca să aveam șansa mântuirii. Ca noi acum, să nu mai stăm în nepăsare, ci să ne pocăim, încrezându-ne în Domnul Iisus Hristos, împlinind voia Lui din Noul Testament !!!

*

Fugiți de prietenia cu lumea!!! Căutați prietenia cu Domnul Iisus, iar El, vă va da pace și bucurie, încredere și nădejde (Iov 22.21). Domnul Iisus, este Singurul care vă poate da, ce lumea nu poate, și anume: fericire. Când veți trece prin necazuri, prietenii, chiar și frații în credință, până la urmă toți vă vor părăsi. Dar, Domnul Iisus vă va rămâne aproape , dacă-L aveți ca prieten, El nu vă va părăsi niciodată; vă va mângâia, vă va ridica și vă va îmbărbăta. Domnul Dumnezeu spune : ” Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip (Isaia 49:15). Prietenia cu lumea, este vrăjmășie cu Domnul Iisus, de aceea, depărtați-vă de lume, depărtați-vă de ce este necurat, și Domnul Iisus, vă va primi. Legăturile cu lumea, să fie în măsura trasată de Scriptură, adică ” să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară, şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.”

*

Ce trebuie să caute omul smerit (2 Cron.14.7).

         1. Neprihănirea (1 Tim. 6.11)

      2. Evlavia (1 Tim. 6.11)

3. Credinţa (1 Tim. 6.11)

4. Dragostea (1 Tim. 6.11)

5. Răbdarea (1 Tim. 6.11)

6. Blândeţea (1 Tim. 6.11)

7. Pacea (Ps.34.14; 2 Tim. 2.22; 1 Pet.3.11)

8. Sfinţirea (Evr.12.14)

9. Faţa Domnului (1 Cron.16.11;Ps.27.8; 105.4; Țef.2.3)

10. Dreptatea (Is.1.17; Ţef.2.3)

11.  Binele (Amos 5.14; 1 Tes.5.15)

12. Smerenia (Ţef.2.3)

13. Daruri duhovniceşti (1 Cor.14.12)

14. Binefacerea (2 Cor. 8.7)

15. Unirea Duhului (Efes.4.3)

16. Să trăiască liniştit (1 Tes. 4.11)

17. Să-şi întărească chemarea (2 Pet.1.10)

18. Să  caute să mântuiască  (Iuda 1.23)

19. Slava (Rom. 2.7), de la Dumnezeu (Ioan 5.44)

20. Cinstea (Rom. 2.7)

21. Nemurirea (Rom. 2.7)

*

Ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu (Iac.1.12; 2.5).

   În Ps. 91.14-16 este scris că, cine iubeşte pe Dumnezeu, Dumnezeu îi va arăta mântuirea. Dar în ziua de astăzi, toţi oamenii spun că-L iubesc pe Dumnezeu (Ioan 8.41,42; Tit 1.16), dar, numai din gură (1 Ioan 3.18), dar inima lor este departe de Dumnezeu (Is. 29.13; Ezec. 33.31; Matei 15.8,9).

Duhul Sfânt spune prin Pavel, că Dumnezeu a pregătit lucruri, pe care omul nu le-a văzut, la inima lui nu s-au urcat şi urechea lui nu le-a auzit; aşa sunt  lucrurile pe care le-a pregătit El, pentru cei care îL iubesc (1 Cor. 2.9).

     Să vedem ce spune Cuvântul că înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu ! 

     În Ioan 14.21, Domnul Iisus le spune ucenicilor; cine are poruncile Lui  şi le păzeşte, acela îL iubeşte. Dacă împlinim poruncile Domnului, numai astfel arătăm că-L iubim. Iar împlinirea poruncilor, se face cu mare, mare seriozitate, că să nu ajungem blestemaţi (Ier.48.10). Să împlinim tot (Matei 28.20), fără să adăugăm, fără să scoatem, ci să împlinim întocmai cum stă scris (Deut.5.32; Prov.30.6; Ecls.3.14; Ezec.20.18,19; Luca 10.26; 1 Cor.4.6; Apoc.22.18,19). Dacă nu păzim poruncile Lui, întocmai după rânduiala pusă în Scriptură (1 Cron. 24.19) , îL vom întrista (Neem.1.7), şi atunci, nu vom mai rămâne în dragostea Lui (Ioan 15.10), şi  vom ajunge în Iad, depărtaţi de El, pentru veşnicie (Apoc.21.8). 

*

Închinarea la idoli (Ps. 78.58).

 1. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să ne încredem (Evrei 11.1) în Acela pe care L-a trimis El (Ioan 6.29), adică, în Domnul Iisus Hristos (F.A 10.36).
 • Iar această încredere, ne-o putem atesta doar prin intermediul  Evanghelie; credința, încrederea în Domnul Iisus Hristos, nu trebuie să fie doar prin mărturisirea cu gura (Iacov 2.14), ci,  şi cu fapta (Iacov 2.22), adică, prin împlinirea a tot ce cuprinde această minunată veste bună, Evanghelia. Făcându-ne  o imagine, care zicem că L-ar „reprezenta pe Domnul Iisus”, este o lucrare a degetelor omului, numită de Domnul, idolatrie, (Deut.4.15,16; 2 Regi 22.17; Is.2.8; Ier.1.16; 25.6,7; 32.30; Osea 14.3; Mica 5.13; F.A 7.41; Apoc.9.20);  şi nu mai zic, şi de închinarea la făpturi (Rom.1.25; F.A 10.26; 14.8-17), fie vii, fie moarte  (Num.19.11), sau închinarea la îngeri (Col. 3.18-19; Apoc. 19.10; 22.8), aceasta este o închinare la idoli, dar, nu numai atât, închinare la idoli mai este;
 • Curvia (Col.3.5)
 • Necurăţia (Col.3.5)
 • Patima (Col.3.5)
 • Pofta rea (Col.3.5)
 • Lăcomia (Col.3.5)
 • Neascultarea de Dumnezeu (1 Sam. 15.23)

Prea iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli (1 Cor.10.14; 1 Ioan 5.21)

*

     

         Scumpi frați și scumpe surori în Domnul Iisus, am observat un lucru foarte rău care se petrece în viețile multora care poartă eticheta de creștini, ucenici ai Domnului Iisus Hristos (F.A 11.26). De aceea aș vrea să vă spun tot ce urmează, ca să vă cercetați (2 Cor. 13.5), ca să nu cumva, să fi crezut degeaba în Evanghelia Domnului Iisus Hristos (1 Cor. 15.1-2), căci mulți sunt cei care au în viața lor păcat, dar care totuși au îndrăzneala să se numească creștini, de asemenea,  au și pretenția ca Dumnezeu să  le asculte rugăciunile (Ezec. 14.3). Dar știm că Dumnezeu n-a  ascultă rugăciunile păcătoșilor (Ioan 9.31);pe noi dacă ne ascultă, este datorită faptului că,  avem păcatele iertate, fiind îndreptățiți de Dumnezeu (Rom. 3.26), pentru că ne-am pocăit de păcatele noastre și căutăm să împlinim zilnic poruncile Domnului Iisus (F.A 3.19), ca astfel, să beneficiem de plata pe care a făcut-o El la Golgota (Evrei 5.9).

        Dragilor, poate că acum vă întrebați: care este acel lucru rău ?

        Mai întâi aș vrea să vă întreb câte ceva, la care să răspundeți sincer, dar fiecare în dreptul său:

 • Este adevărat că există doi dumnezei: Dumnezeirea și dumnezeul acestui veac, Satan (2 Cor. 4.4) ?
 • Este adevărat că sunt două tipuri de învățături: învățătură dumnezeiască și învățătură drăcească (1 Tim. 4.1)?
 • Este adevărat că omul poate fi influențat fie de Dumnezeu, fie de Satan (Luca 8.28-31)?
 • Este adevărat că orice melodie poate fi influenţată ori de Dumnezeu , ori de Satan (Iov 30.9; Ps. 69.12; Plângerile lui Ieremia 3.14,63)?

Scumpii Domnului Iisus, toate aceste întrebări, după cum puteți observa, sunt doar niște întrebări retorice prin care vreau să va fac să înțelegeți un lucru foarte esențial pentru viața unui creștin autentic, care caută să trăiască Biblia așa cum scrie și citeşte din ea (Luca 10.26); căci așa ne este recomandat (1 Cor. 4.6), că altminteri, vom suporta consecințele nebuniei noastre (Ps. 81.11-12).

Luați aminte, așa cum este muzică prin care Dumnezeu este lăudat, la fel este și muzică prin care nu este lăudat. Știm că muzica prin care Dumnezeu este lăudat vine de la Dumnezeu, dar oare muzica prin care Dumnezeu nu este lăudat, de la cine vine oare ?

Luați aminte, un creștin autentic, NU trebuie să asculte muzica prin care Dumnezeu nu este lăudat, căci aceste cântări sunt influenţate de demonii! Şi cei care au insuflat respectiva cântare, pot foarte uşor să-i ia în stăpânire pe cei care apleacă urechea la ceea ce se cântă. Poate vi se pare o nebunie ceea ce vă spun, dar Dumnezeu va dat discernământ, de aceea, gândiți-vă și concludeți voi.

Dumnezeu, în Biblia ne învață, că, dacă am murit și am înviat împreună cu Hristos, să ne gândim la lucrurile de sus, ci nu la cele de pe pământ (Col. 3.1-2). Acum, se ne gândim,  dacă aceste cântări lumeşti, a căror mesaj este unul lumesc, ne face să ne gândim la   lucrurile de pe pământ, stârnind diferite simțăminte în inima noastră, ci nu la cele cerești, care este concluzia? De unde vin aceste cântări lumești, oare de la Dumnezeu, sau de la Satan care vrea să ne distragă atenția de la Dumnezeu ?!

Dragilor, răspunsul este simplu pentru cei care vor să primească acest îndemn; căci, aşa cum Dumnezeu îşi are cântările Lui prin care este lăudat, la fel de bine îşi are şi Satan cântările lui prin care este lăudat, fie în mod direct sau indirect.

De aceea, în încheiere aș vrea să vă mai spun că, dacă noi nu suntem credincioși în lucrurile acestea mărunte, de a ne lepădat de ceea ce nu-L laudă pe Dumnezeu (Efes. 5.11), cum vom fi oare în stare să fim credincioși în cele mari, adică să ne putem da viața pentru Numele Domnul Iisus (Luca 16.20)?

*
M-am tot gândit, dacă să scriu cele ce urmează sau nu. Dar am ales să scriu, pentru că, cred de cuviință că acest lucru ar trebuit știut. Deoarece, foarte multe persoane mărturisesc un lucru pe care eu unul, nu l-am găsit nicăieri scris în Sfintele Scripturi, Biblia.
Mulți le propovăduiesc oamenilor, că Dumnezeu îi iubește chiar așa cum sunt: păcătoși. Dar eu unul, n-am găsit nici măcar un verset care să întărească această afirmație. Este un verset în Biblie, numit de mulți ”versetul de aur”, ca fiind considerat, versetul justificator al afirmației că Dumnezeu îi iubește pe toți oameni. Cuvintele din respectivul verset, sunt adresate de Domnul Iisus Hristos lui Nicodim. Iar versetul este, Ioan 3.16, unde citim : ” Fiindcă atât de mult A IUBIT Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.
Dar dragilor, după cum putem observa din acest verset, Domnul Iisus spune la timpul trecut ”Fiindcă atât de mult A IUBIT Dumnezeu lumea…” de aceea, vreau să vă întreb, despre ce vreme face referire Domnul Iisus Hristos, când spune ”atât de mult A IUBIT Dumnezeu lumea”? Luând în seamă și ceea ce se spune în Lev. 20.23;26.11 Ps. 5.4-6; Prov. 3.32; 6.16-19, că, Dumnezeu îi urăște pe oamenii păcătoși; și faptul că, nu este nici un om neprihănit (Rom 3.10). Concluzia care ar fi?
Uitați la ce perioadă de timp face Dumnezeu referire când spune că ne-a iubit.
Știind că, Dumnezeu îi urăște pe oamenii păcătoși (Ps. 5.4-6), dar luând în considerare că, Dumnezeu l-a făcut pe om fără păcat (Ecles. 7.29), putem constata că, perioada în care, Dumnezeu l-a iubit pe om este aceea dinaintea păcatelor făcute în grădina Eden. De aceea, apostolul Pavel spune că, pe când eram noi păcătoși, DUMNEZEU ȘI-A ARĂTAT dragostea (Rom. 5.8) prin faptul că a venit și a murit pentru noi, plătind păcatele noastre; de aceea, Domnul Iisus a spus, SĂ RĂMÂNEM în această dragoste, păzind poruncile Lui (Ioan 15.9-10). Căci, cine nu rămâne în dragostea Domnului Iisus, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el (Ioan 3.36).
După cum putem observa din versetul Ioan 3.36, mânia lui Dumnezeu este peste om, dar ea este luată, NUMAI atunci când îl are pe Fiul, adică pe Domnul Iisus în viața sa, altminteri, ea se află și în prezent peste el.
În concluzie, cum iar putea iubi Dumnezeu pe oamenii care nu-L urmează pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, prin intermediul învățăturilor Sale din Noul Testament, dacă mânia Lui se află peste ei? Nu îi iubește !
În Noul Testament, eu doar într-un singur loc am găsit, că Dumnezeu spune că-i iubește pe oameni, și anume în Apoc. 1.5, dar putem constata că, face referire la Biserica Sa. Întrucât, Ea, este îndreptățită de jertfa Domnului Iisus Hristos (Rom. 3.26). În rest, Dumnezeu îi urăște pe toți oamenii, dar în momentul în care, omul se întoarce la Dumnezeu prin pocăință, omul este curățit de păcatele lui, datorită jertfei mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, și astfel, rămâne în dragostea pe care a avut-o Dumnezeu la început. Dar dacă omul nu se întoarce la Dumnezeu, omul acela va fi pedepsit datorită nenumăratelor sale păcate (Ps. 7.12-13); căci Dumnezeu, nu-l socotește pe omul vinovat, ca fiind nevinovat, ci îl pedepsește (Exod 34.7).
Nimic nu se poate compara cu dragostea pe care a avut-o Dumnezeu pentru noi; trimițând pe Singurul Său Fiu la moarte, ca să ne plătească nouă păcatele; ca astfel, din vinovați, să fim nevinovați, dacă vom crede în jertfa Domnul Iisus Hristos și în Numele Său.
Dar, oare de ce nu se spune așa cum este scris în Biblie, tuturor oamenilor? De ce oare se dau învățături care nu corespund cu Biblia, ca oamenii să-și creeze iluzii derizorii? Uitați ce spune Biblia în Ezec. 13. 10-13,18-19: ” Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: „Pace!” când nu este pace. Poporul Meu zideşte un zid, şi ei îl tencuiesc cu ipsos. De aceea, spune celor ce-l acopăr cu ipsos că se va prăbuşi, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea, şi se va dezlănţui furtuna. Iată, vi se prăbuşeşte zidul! Şi atunci vi se va zice: „Unde este ipsosul cu care l-aţi tencuit?” De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor; şi vor cădea pietre de grindină ca să nimicească.”„ Spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Vai de cele ce cos perinuţe pentru subsiori, şi fac mahrame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiţi că veţi prinde sufletele poporului Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă sufletele voastre? Voi Mă necinstiţi înaintea poporului Meu, pentru câţiva pumni de orz şi câteva bucăţi de pâine, ucigând nişte suflete, care n-ar trebui să moară, şi făcând să trăiască nişte suflete care n-ar trebui să trăiască, înşelând astfel pe poporul Meu care ascultă minciunile voastre.”

Pentru a afla mai multe despre caracterul, natura lui Dumnezeu, și felul Lui de lucru, citiți acest articol : intră AICI

                                                                      
Marţi, 2018-10-16, 10:31
Căutare
Fiți sinceri
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 35
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0